-->

KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA İLANI

30 Mart 2017
ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA YAPACAK BİRİM BAŞVURU TARİHLERİ İŞİN ADI ALINACAK
KİŞİ SAYISI
BAŞVURU YAPILACAK YER BAŞVURU ŞARTLARI 1 KİŞİ İÇİN EN FAZLA AYLIK ÇALIŞMA
SAATİ
BİR SAATLİK  BRÜT ÜCRET
ERASMUS OFİSİ 29.03.2017-31.03.2017 Ofis işleri ve gelen yabancı öğrencilere danışmanlık 1 Rektörlük İdari Birimleri Erasmus Koordinatörlüğü 1- İngilizce dil yeterliliğine sahip olmak, 2- Bilgisayar kullanım becerisine sahip 60

7,90 TL

 

1-      Kısmi zamanlı olarak çalıştırılan öğrencilerin çalışma süreleri haftada en çok 15 saattir.
2-      Çalışma süresinin haftanın günlerine dağılımı, işin başlama ve bitim saatleri birim yöneticilerince belirlenir.
3-      Kanunlarda milli bayram ve genel tatil olarak kabul edilen günlerde çalışılmaması esas olmakla birlikte, haftasonu, gece ve resmi tatil günlerinde açık olan birimlerde işin gerektirdiği durumlarda kısmi zamanlı öğrenci, birim yöneticisinin isteği üzerine bu günlerde çalışmak zorundadır.
4-      Kısmi zamanlı olarak çalıştırılan öğrenciler, bu çalışmalarından dolayı işçi olarak kabul edilemez.
5-      Kısmi zamanlı öğrenciler, sosyal güvenlik yönünden 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılırlar. Bakmakla yükümlü olunmayan kısmi zamanlı çalışan öğrencilerimize genel sağlık sigortası,, diğer öğrencilerimize iş kazası ve meslek hastalığı sigortası hükümleri uygulanır.
6-      Kısmi zamanlı olarak çalıştırılan öğrencilere puantaj kayıtlarına göre 1 saatlik çalışma karşılığı olarak asgari ücret saat ücreti ödenir. (1 Ocak 2017 tarihi itibarı ile saat ücreti bürüt 7,90-Tl )
      
Kısmi zamanlı olarak çalıştırılacak öğrencilerde aranacak şartlar (Genel)     
MADDE 6- (1) Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından kendilerine burs verilmekte olan veya burs alma şartlarına haiz öğrencilere öncelik verilmek suretiyle aşağıda belirtilen şartları taşıyan öğrenciler, yükseköğretim kurumlarında kısmi zamanlı öğrenci olarak geçici işlerde çalıştırılabilir:     
     a) Tezsiz yüksek lisans öğrencisi ve özel öğrenci hariç olmak üzere, çalıştırılacağı yükseköğretim kurumunun kayıtlı öğrencisi olmak,     
     b) Disiplin cezası almamış olmak,     
     c) Yetim maaşı ve nafaka dışında, asgari ücret düzeyinde gelire sahip olmamak,     
     ç) Kısmi zamanlı çalıştırılan öğrenci ile yükseköğretim kurumu arasında yapılan sözleşmeye aykırılık nedeniyle sözleşmesi feshedilmemiş olmak,     
     d) Çalıştırılacak iş için yeterli bilgi, beceri ve yeteneğe sahip olmak,     
     e) Kayıt donduran öğrenci ve yabancı uyruklu öğrenci olmamak,     
     f) Normal eğitim-öğretim süresi içerisinde öğrenim görüyor olmak.     
  (2) Deprem, sel gibi doğal afetlerden zarar gördüğünü, şehit ve gazi çocuğu olduğunu belgeleyen öğrenciler ile engelli öğrencilerden normal eğitim-öğretim süresi içinde okuyor olmak, yabancı uyruklu öğrenci olmamak ve disiplin cezası almamış olmak dışında yukarıdaki şartlar aranmaz.     

Kısmi zamanlı çalışmaya başvurmak isteyen öğrenciler www.sksdb.ibu.edu.tr adresinden "kısmi zamanlı çalışma" modülündeki formlar kısmından başvuru belgesinin çıktısını alarak, doldurup başvuru yerine teslim etmeleri gerekmektedir.

DUYURULAR

  • Adres: Abant İzzet Baysal Üniversitesi Erasmus Ofisi 14030 Gölköy / BOLU
  • Tel: +90 374 2541000 /1085/1091/1094 Fax: +90 374 2534677
  • EPosta: erasmusibu.edu.tr

Ulusal AjansAvrupa Birliği BakanlığıEuropean Commission

Top