Ders Verme Hareketliliği

Personel Ders Verme Hareketliliği

Ev sahibi kurum/kuruluş Erasmus Beyannamesi (ECHE) sahibi bir Yükseköğretim Kurumu olmalıdır.

Gönderen kurum/kuruluş ECHE sahibi bir Yükseköğretim Kurumu; veya işgücü piyasasında veya eğitim, öğretim ve gençlik alanlarında faal olan herhangi bir kamu ya da özel kurum/kuruluş olmalıdır. Örneğin, küçük, orta veya büyük ölçekli özel ya da kamu kurum veya kurum/kuruluşu (sosyal girişimler de dâhil); yerel, bölgesel veya ulusal seviyede bir kamu kurum/kuruluşu; ticaret odaları, esnaf/mesleki dernekleri ve sendikalar da dâhil olmak üzere, sosyal bir ortak veya çalışma hayatının diğer bir temsilcisi; araştırma enstitüsü; vakıf; okul/enstitü/eğitim merkezi (herhangi bir seviyede, okul öncesi eğitimden lise sonrası eğitim alanında faaliyet gösteren kurum/kuruluşlar (mesleki eğitim ile yetişkin eğitimi dâhil )); kâr amacı gütmeyen bir kurum/kuruluş, dernek, STK; kariyer rehberliği, mesleki danışmanlık ve bilgilendirme hizmetleri sunan bir kurum/kuruluş olabilir. 

Faaliyetin süresi:

Seyahat süresi hariç, 2 gün ila 2 ay. Her durumda, bir ders verme faaliyeti haftalık (veya daha kısa bir kalış dönemi) en a 8 saatlik bir ders verme faaliyetini kapsamalıdır.

Faaliyetin gerçekleştiği yer(ler):

Personel, hareketlilik faaliyetlerini gönderen kurum/kuruluşun yerleşik olduğu ülkeden ve ikamet ettiği ülkeden farklı bir Program Ülkesinde gerçekleştirilmelidir.

Uygun katılımcılar:

Öğretmeye yönelik personel hareketliliği: Yükseköğretim Kurumlarında ya da işgücü piyasasında faal olan herhangi bir kamu ya da özel kurum/kuruluşta veya eğitim, öğretim ve gençlik alanlarında istihdam edilen personel. Öğretime yönelik personel hareketliliği: Yükseköğretim Kurumlarında istihdam edilen personel.

Seçim Kriterleri:

Ulusal Ajans kriterlerine göre, bir yükseköğretim hareketlilik projesine katılan personel, kendilerini gönderen yükseköğretim kurumu tarafından adil ve şeffaf bir şekilde seçilmelidir. Ülkelerinden ayrılmadan önce, söz konusu personel gönderen ve ev sahibi kurum/kuruluşlar/işletme ile bir hareketlilik programı üzerinde anlaşmaya varmış olmalıdırlar. Öğretmenlerin ve yükseköğretim kurumu personelinin seçilmesi yükseköğretim kurumu tarafından gerçekleştirilir. Seçim ve hibe verme usulü adil ve şeffaf olmalı, belgelere dayandırılmalı, kendi içinde bir bütünlük arz etmeli ve seçim sürecinde yer alan tüm tarafların erişimine açılmalıdır. Seçim ölçütleri (yurtdışına ilk defa giden personele öncelik verilmesi, verilen bir zaman dilimi içerisinde personel başına olası hareketlilik sayısına yönelik kısıtlama, vb.) kamuya açık olmalıdır.

Üniversitemizde ders verme hareketliliği seçimi, Ulusal Ajans'ın kriterleri de göz önüne alınarak aşağıdaki esaslara dayalı olarak yapılmaktadır: 

*Başvuru süresi içerisinde başvuruda bulunmak.    

*İkili anlaşmanın varolduğu bir üniversiteye gitmek üzere başvurmuş olmak.    

*Erasmus faaliyetlerine (Fakülte ve Bölüm Erasmus Koordinatörlüğü, AB ülkelerinden üniversitelerle ikili anlaşma yapılmasına katkı sağlamak, yurtdışından Üniversitemize gelecek olan Erasmus öğrencilerine yabancı dilde ders açmak-vermek, gelen öğrenci ve öğretim üyelerinin programlarını hazırlamak ve ilgilenmek vb.) aktif olarak katkı sağlamak puanlamada dikkate alınmaktadır. 

*Başvuru sayısına göre fakülte/y.okul/meslek y.okulu vb. bazında kontenjan belirlenmekte ve dağılım buna göre yapılmaktadır.

*Daha önce ders verme hareketliliğinden faydalanmamış olanlara öncelik verilmektedir.  

*Daha önce hareketliliğe katılmamış olan birimlere öncelik verilmektedir.        

*Yabancı dil barajı, KPDS,ÜDS ve/veya YÖK tarfından tanınan dengi 65'dir.  

DUYURULAR

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

  • Adres: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Erasmus Ofisi 14030 Gölköy / BOLU
  • Tel: +90 374 2541000 /1085/1091/1094 Fax: +90 374 2534677
  • EPosta: erasmusibu.edu.tr

Ulusal AjansAvrupa Birliği BakanlığıEuropean Commission

Top