Genel Bilgi

Erasmus Personel Hareketliliği faaliyeti EÜB sahibi yükseköğretim kurumlarında ders vermekle yükümlü personelin 1 akademik yıl içerisinde en az 8 saat ders vermek şartı ile en çok 6 haftalığına başka bir Avrupa ülkesinde yer alan EÜB sahibi bir yükseköğretim kurumunda ders vermesine ya da EÜB sahibi yükseköğretim kurumlarında çalışan herhangi bir personelin EÜB sahibi yükseköğretim kurumlarında veya işletmelerde eğitim almasına imkân sağlamaktadır.

Erasmus Personel Hareketliliği faaliyeti kendi içerisinde 2 alt faaliyete ayrılmaktadır:

·        Ders Verme Hareketliği

·        Eğitim Alma Hareketliği

Önemli Not: Avrupa Komisyonu hareketlilikten faydalanan bireylerin yurt dışında olmalarından kaynaklanacak ek masraflara katkı sağlamak amacıyla karşılıksız hibe vererek hareketliliğe mali olarak destek vermektedir. Birliğe aday ülke olarak Türkiye'nin personel hareketliliği yalnızca üye ülkelerle mümkün olabilmektedir.

 

Personel Ders Verme Hareketliliği

Ev sahibi kurum/kuruluş Erasmus Beyannamesi (ECHE) sahibi bir Yükseköğretim Kurumu olmalıdır.

Gönderen kurum/kuruluş ECHE sahibi bir Yükseköğretim Kurumu; veya işgücü piyasasında veya eğitim, öğretim ve gençlik alanlarında faal olan herhangi bir kamu ya da özel kurum/kuruluş olmalıdır. Örneğin, küçük, orta veya büyük ölçekli özel ya da kamu kurum veya kurum/kuruluşu (sosyal girişimler de dâhil); yerel, bölgesel veya ulusal seviyede bir kamu kurum/kuruluşu; ticaret odaları, esnaf/mesleki dernekleri ve sendikalar da dâhil olmak üzere, sosyal bir ortak veya çalışma hayatının diğer bir temsilcisi; araştırma enstitüsü; vakıf; okul/enstitü/eğitim merkezi (herhangi bir seviyede, okul öncesi eğitimden lise sonrası eğitim alanında faaliyet gösteren kurum/kuruluşlar (mesleki eğitim ile yetişkin eğitimi dâhil )); kâr amacı gütmeyen bir kurum/kuruluş, dernek, STK; kariyer rehberliği, mesleki danışmanlık ve bilgilendirme hizmetleri sunan bir kurum/kuruluş olabilir. 

Faaliyetin süresi:

Seyahat süresi hariç, 2 gün ila 2 ay. Her durumda, bir ders verme faaliyeti haftalık (veya daha kısa bir kalış dönemi) en a 8 saatlik bir ders verme faaliyetini kapsamalıdır.

Faaliyetin gerçekleştiği yer(ler):

Personel, hareketlilik faaliyetlerini gönderen kurum/kuruluşun yerleşik olduğu ülkeden ve ikamet ettiği ülkeden farklı bir Program Ülkesinde gerçekleştirilmelidir.

Uygun katılımcılar:

Öğretmeye yönelik personel hareketliliği: Yükseköğretim Kurumlarında ya da işgücü piyasasında faal olan herhangi bir kamu ya da özel kurum/kuruluşta veya eğitim, öğretim ve gençlik alanlarında istihdam edilen personel. Öğretime yönelik personel hareketliliği: Yükseköğretim Kurumlarında istihdam edilen personel.

Seçim Kriterleri:

Ulusal Ajans kriterlerine göre, bir yükseköğretim hareketlilik projesine katılan personel, kendilerini gönderen yükseköğretim kurumu tarafından adil ve şeffaf bir şekilde seçilmelidir. Ülkelerinden ayrılmadan önce, söz konusu personel gönderen ve ev sahibi kurum/kuruluşlar/işletme ile bir hareketlilik programı üzerinde anlaşmaya varmış olmalıdırlar. Öğretmenlerin ve yükseköğretim kurumu personelinin seçilmesi yükseköğretim kurumu tarafından gerçekleştirilir. Seçim ve hibe verme usulü adil ve şeffaf olmalı, belgelere dayandırılmalı, kendi içinde bir bütünlük arz etmeli ve seçim sürecinde yer alan tüm tarafların erişimine açılmalıdır. Seçim ölçütleri (yurtdışına ilk defa giden personele öncelik verilmesi, verilen bir zaman dilimi içerisinde personel başına olası hareketlilik sayısına yönelik kısıtlama, vb.) kamuya açık olmalıdır.

Üniversitemizde ders verme hareketliliği seçimi, Ulusal Ajans'ın kriterleri de göz önüne alınarak aşağıdaki esaslara dayalı olarak yapılmaktadır: 

*Başvuru süresi içerisinde başvuruda bulunmak.    

*İkili anlaşmanın varolduğu bir üniversiteye gitmek üzere başvurmuş olmak.    

*Erasmus faaliyetlerine (Fakülte ve Bölüm Erasmus Koordinatörlüğü, AB ülkelerinden üniversitelerle ikili anlaşma yapılmasına katkı sağlamak, yurtdışından Üniversitemize gelecek olan Erasmus öğrencilerine yabancı dilde ders açmak-vermek, gelen öğrenci ve öğretim üyelerinin programlarını hazırlamak ve ilgilenmek vb.) aktif olarak katkı sağlamak puanlamada dikkate alınmaktadır. 

*Başvuru sayısına göre fakülte/y.okul/meslek y.okulu vb. bazında kontenjan belirlenmekte ve dağılım buna göre yapılmaktadır.

*Daha önce ders verme hareketliliğinden faydalanmamış olanlara öncelik verilmektedir.  

*Daha önce hareketliliğe katılmamış olan birimlere öncelik verilmektedir.        

*Yabancı dil barajı, KPDS,ÜDS ve/veya YÖK tarafından tanınan dengi 65'dir.

 

Personel Eğitim Alma Hareketliliği

Türkiye’de EÜB sahibi bir yükseköğretim kurumunda istihdam edilmiş herhangi bir personelin eğitim alma amaçlı hareketliliğine imkan sağlayan alt faaliyet alanıdır.

Personel Eğitim Alma Hareketliliği faaliyet alanı iki hareketlilik türünü içerir

  1. Yükseköğretim kurumundan bir işletmeye giden personelin hareketliliği 

    Bu hareketlilik türünün amacı faydalanan kişilerin bilgi ve tecrübe aktarımı ile öğrenmelerine ve pratik beceriler edinmelerine imkan vermektir. Temel faaliyetler seminerler, atölye çalışmaları, mesleki teknik kurslar ve pratik eğitim süreçleri, kısa görevlendirmeler vs. olabilir.
     
  2. Yükseköğretim kurumundan başka bir yükseköğretim kurumuna giden personelin hareketliliği

Bu hareketlilik türünün amacı faydalanan kişilerin farklı bir kurumun deneyim/iyi uygulamalarını öğrenmelerine ve mevcut işleri için gerekli becerileri geliştirmelerine imkan vermektir. Temel faaliyetler iş başı eğitim programı, çalışma ziyaretleri, kısa görevlendirmeler vs. olabilir.